Työkokemukseni

 

Asiantuntijaosaaminen

Minut valittiin Keusoten hyvinvointialueen varaedustajaksi kansalliseen vauvamyönteisyyden kehittämistyöryhmään syksyllä 2023, ryhmää isännöi THL. Ryhmän työskentely alkaa vuoden 2024 puolella. Sen lisäksi tulin valituksi varsinaiseksi jäseneksi Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry:n uuteen hallitukseen, josta olen myös todella iloinen.

Keväällä 2023 tein Keusoten hyvinvointialueen neuvolatoimintaan aloitteen imetyksen edistämisen tarpeellisuudesta, aloite hyväksyttiin pilotiksi ja aloitin kuuden kunnan yhteisenä imetysvastaavana elokuussa 2023. Työnkuva on ollut erittäin mieluisa, on ollut upeaa kehittää uutta palvelua. Olen pitänyt imetysohjausvastaanottoja asiakasperheille kahdessa toimipisteessä. Olen kerännyt kaikilta asiakasperheiltä palautetta ja se on ollut erittäin hyvää, lisäksi kaikki käynnit tilastoidaan. Vastaanottojen lisäksi olen pitänyt WHO:n 20 h imetysohjaajakoulutuksia niille neuvolaterveydenhoitajille, joilla aiemmasta koulutuksesta on ollut 10 vuotta tai enemmän. Kouluttaminen on tuntunut todella hyvältä, olen itse oppinut kaikkein eniten. Olen lisäksi tehnyt hyvinvointialueen toimijoiden ja kolmannen sektorin kesken moniammatillista yhteistyötä. Vuoden 2024 puolelle on luvassa tuoreita ideoita ja toimintamuotoja, joissa hyödynnän ryhmän vertaistukea.

Minut pyydettiin marraskuussa 2022 Hoitotyön tutkimussäätiön työryhmään, jossa laaditaan suositus neuvoloille raskausajan ja synnytyksen jälkeisen masennuksen hoitoa varten. Työ kestää kaksi vuotta, siitä ei saa rahallista korvausta. Olen todella iloinen tästä mahdollisuudesta.

Minut valittiin Vantaalle ennaltaehkäisevän terveydenhuollon osastonhoitajan sijaisuuteen, työskentelin kevään 2022.  Työnkuvani sisälsi. neuvolan perhetyön lähiesimiehen ja neuvolatoiminnan kehittämisen tehtäviä.

Suoritin työharjoittelun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa osana terveystieteiden opintojani. Ohjaajanani oli kehittämispäällikkö Tuovi Hakulinen. Sain tutustua ensimmäistä kertaa asiantuntijatyöhön ja työskennellä erittäin itsenäisesti. Osallistuin neuvolatyön kehittämisprojektiin, joka on vielä käynnissä, kirjoitin ohjaajani kanssa THL:n blogiin ja sain kutsun esittämään asiantuntijapuheenvuoron Valtakunnallisille 21. neuvolapäiville marraskuussa 2021 aiheesta koko perheen tilanteen huomioiminen ja moniammatillinen yhteistyö palveluketjujen näkökulmasta. Työharjoittelujakso oli erittäin antoisa ja tuki minua asiantuntijaosaamisen ensiaskeleilla mainiosti. Haluan tulevaisuudessakin tehdä asiantuntijatyötä lasten ja perheiden hyväksi.

Toimin vapaaehtoisena sisällöntuottajana albanialaisessa järjestössä nimeltä Mamicare. Pääasiassa kirjoitan tietoiskuja imetyksestä Mamicaren Instagram-tilille, mutta pitempiä blogikirjoituksia on myös tulossa. Kohderyhmänämme ovat kaikki perheet sekä erityisesti ensisynnyttäjäperheet. Yhteistyömme on alkanut joulukuussa 2021.

Neuvolaosaaminen

Olen neuvolatyön ammattilainen, minulla on yli 13 vuoden työkokemus äitiys- ja lastenneuvolan työtehtävistä. Olen saanut runsaasti hyvää palautetta työstäni terveydenhoitajana perheiden kanssa. Teen työtäni sydämelläni ja persoonallani ja tulen helposti toimeen erilaisista lähtökohdista tulevien ihmisten kanssa. Minua on helppo lähestyä ja olen taitava aktiivisen kuuntelun sekä yksilölähtöisen kohtaamisen saralla. Äitiys- ja lastenneuvolassa kohdataan perhe tukemalla heidän omia valintojaan. Terveyden edistäminen neuvolassa on perhekeskeistä, yksilölähtöistä ja kokonaisvaltaista. Neuvolan perustehtäviin kuuluvat raskauden seuranta ja lapsen kasvun sekä kehityksen seuranta erilaisten seulojen avulla ja terveysneuvonta perheen lähtökohdista käsin. Neuvolatyö on moniammatillista yhteistyötä.

Arvostan verkostoituvaa ja moniammatillista työotetta sekä konsultoin herkästi muiden alojen ammattilaisia. Työssäni olen pitänyt erilaisia neuvolan ryhmiä yhteistyössä fysioterapian, suun terveydenhuollon, eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Neuvolatyön yhteydessä olen kiinnostunut imetyksen edistämisestä ja imetysohjauksesta. Olen suorittanut imetysohjaajan ja imetyskouluttajan tutkinnot ja olen pitänyt imetysohjausvastaanottoja oman työni ohessa. Ajattelen, että on tärkeää, että kaikki suomalaiset perheet saavat samanlaiset lähtökohdat, tiedot sekä ohjauksen imetyspäätöksen suhteen. Olen myös pitänyt Imetyksen tuki ry:n kanssa yhteistyössä imetystukiryhmää terveydenhoitajana ja vertaistukiäitinä sekä osallistunut Imetyksen tuki ry:n raskaudenaikaiseen imetysvalmennukseen. Tällä hetkellä kirjoitan pro gradu -tutkielmaani imetyksen eriarvoisuudesta ja imetyksen edistämisestä riskiryhmien keskuudessa.

Vantaalla olen saanut kokeilla siipiäni sivutoimisissa apulaisosastonhoitajan työtehtävissä vuoden verran. Toimin osastonhoitajan apuna työvuorolistojen tekemisessä, koulutusten ja muiden tapahtumien järjestämisessä sekä monenlaisessa selvittelytyössä.

Työssäni terveydenhoitajana Vantaalla olen saanut työskennellä paljon maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa. Minulla on kokemusta erilaisten kulttuurien kanssa toimimisesta. Olen työskennellyt paljon tulkin kanssa työparina. Työssäni Vantaalla olen kohdannut myös sosioekonomista huono-osaisuutta ja minulla on runsaasti työkokemusta tuen tarpeen arvioimisesta, moniammatillisesta yhteistyöstä  ja vaikeampienkin asioiden ottamisesta puheeksi.

Pehmeät arvot lastenkasvatuksessa ovat minulle tärkeitä, olen perehtynyt kiintymysvanhemmuuteen,  taaperoimetykseen sekä vauvan ja lapsen kantamiseen.

Neuvolatyössä olen saanut kehittää erityisesti tiimityöskentelytaitojani, paineensietokykyäni, päätöksentekotaitoja sekä itsenäistä työotetta. Olen näppärä oppimaan ja käyttämään erilaisia terveydenhuollon tietojärjestelmiä.

Muu osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kouluterveydenhoitajan työtä olen tehnyt yhteensä muutaman vuoden. Olen ollut kouluterveydenhoitajana sekä ala- että yläkoululla. Minun oli helppo solmia suhteita lasten ja nuorten kanssa ja sain kiitosta työstäni myös oppilashuoltoryhmässä. Kouluterveydenhoitajana korostui itsenäisen työotteen hallitseminen, mutta toisaalta myös moniammatillinen osaaminen. Kouluterveydenhoitajana työotteeni oli verkostoituva; olin paikallisen nuorisotyön mukana jalkautumassa ehkäisevän päihdetyön merkeissä, sillä päihteiden käyttö oli alueella lisääntynyt ja pidin myös eräässä alakoulussa tupakoinnin vastaisen tapahtuman oppilaille, jossa improvisaation keinoin harjoittelimme tupakoinnista kieltäytymistä.

Olen työskennellyt opiskeluterveydenhuollossa ja terveyskeskuksen aikuisneuvonnassa. Työtehtävinä oli yleisen rokotusohjelman ja matkailuterveyden neuvonta sekä yleinen terveysneuvonta.

Olen toiminut Mannerheimin lastensuojeluliiton kouluttajana Uudenmaan alueella, koulutin tulevia lastenhoitajia terveydenhoitajan asiantuntijuudella.  Olen ollut myös lastenhoitopalvelun lastenhoitajana perheissä Hämeenlinnassa.

Minulla on työkokemusta lasten- ja vanhusten sekä kehitysvammaisten perushoidosta.

Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä terveyden edistämisen asiantuntijana lasten, nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin hyväksi.