Terveys

Laktivismi sosiaalisena liikkeenä

Tekstini on politiikan esseetehtävä kurssilta Johdatus sosiaalitieteisiin (Helsingin avoin yliopisto), tehtävässä sai käyttää vapaata lähdeviittaustekniikkaa.

Laktivismissa yhdistyvät sanat laktaatio ja aktivismi. Imetyksen tuki ry:n mukaan laktivimi on sosiaalinen liike, joka edistää imetystä yhteiskunnassa ja vaikuttaa imetysasenteisiin. Laktivismin tavoitteena on seurata suomalaisen imetysohjauksen laatua, jotta kaikki äidit saisivat tasavertaista ja näyttöön perustuvaa tietoa imetyksen hyödyistä ja heillä olisi mahdollisuus saada imetystukea. Laktivismi perustaa toimintansa Lapsen oikeuksien sopimukseen, THL:n Imetyksen edistämisen toimintaohjelmaan ja suomalaiseen lainsäädäntöön, jossa säädetään neuvolan toiminnasta, lastenruoasta ja korvikekoodista. Iltasanomien uutisessa laktivistiäidit lisäävät, että laktivismin tavoitteena on normalisoida kaikenlaista imetystä ja imetystukea pitäisi olla saatavilla julkisen terveydenhuollon palveluissa. Laktivistiäidit ovat huolissaan siitä, että kansalliset tai kansainväliset imetyssuositukset eivät toteudu Suomessa.

Imetys on saanut yhteiskunnassa vääristyneitä ja jopa seksuaalisia piirteitä, koska rintoja erotisoidaan ja siksi imetys herättää joskus epämukavia tunteita. Viime vuosikymmenen aikana on uutisoitu imetystilanteita, joissa julki-imetys herättää tunteita. Imettäviä äitejä on ajettu pois julkisilta paikoilta, kuten ravintolapöydästä, ostoskeskuksesta tai päiväkodin pihalta. Tällaiset tilanteet ovat saaneet suomalaiset äidit aktivoitumaan ja järjestämään julkisia imetystapahtumia, flash mobeja. Esimerkiksi Helsingin rautatieasemalla ja Tampereella Särkänniemen porteilla on järjestetty julkisen imetyksen tapahtumat, joissa kymmenet äidit paikalle kokoonnuttuaan imettävät yhtä aikaa.

Laktivismissa voi havaita politisaatiota, sillä arkisesta ongelmasta on tavoitteena tehdä yleinen kysymys. Laktivismi on aktivoitumista, imetyksen normalisointi ja edistäminen nostetaan esille, koska on huomattu, että imetyssuositukset ja julkisen vallan tarjoama imetystuki eivät toteudu suositusten mukaisesti. Flash mobit vaativat uskallusta tuoda asiaa esille huomiota herättävällä tavalla. Laktivisteja on tulkittu monella tavalla, sosiaalisessa mediassa heitä nimitetään imetysfanaatikoiksi, toisaalta suuri osa suomalaisista näkee imetyksen edistämisen erittäin merkittävänä asiana.

Demokratia vahvistaa laktivistien oikeuksia toimia yhteiskunnalllisina vaikuttajina. Laktivisteilla on kansalaisina oikeus nostaa kollektiivisen toiminnan kautta julkiseen keskusteluun imetyksen edistämisen merkittävyys. Laktivisteilla on sananvapaus ja he ovatkin vaikuttaneet myönteisesti suomalaiseen asenneilmapiiriin ja julkiseen mielipiteeseen imetyksestä. Laktivismin toiminta ja tavoitteet on syytä huomioida päätöksenteossa. Laktivismi toimii myös sosiaalisessa mediassa ja levittää imetystietoutta. Laktivismissa vedotaan myös me-henkeen yhteisissä tapahtumissa.

Laktivismissa on kyse vallasta sekä sen suhteellisuudesta ja eriarvoisesta jakautumisesta, koska suositusten mukainen imetys ja riittävän hyvä imetysohjaus eivät toteudu suomalaisessa yhteiskunnassa. Imetys liittyy vahvasti ihmisten sosiaalisiin suhteisiin ja sillä on suuri merkitys kulttuurissamme. Imetys on ollut elintärkeää vauvoille ihmiskunnan historiassa ravinnonsaannin, optimaalisen kehityksen vuoksi sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi. Valtakulttuuri saattaa vaikuttaa yksilöiden käytökseen, koska julki-imetystä näkee vähän, imetystukea ei ole aina saatavilla ja tukiverkostot ovat nykyään heikompia. Rinnat mielletään kulttuurissamme eroottisiksi ja niiden ajatellaan kuuluvan seksiin. Perheiden sosiaaliturva ja perhevapaat voivat vaikuttaa imetyksen kestoon ja onnistumiseen, koska kaikilla perheillä ei ole tasavertaista mahdollisuutta jäädä kotiin. Imetykseen liittyvät myös yhteiskuntaluokat, sillä THL:n mukaan imetys on eriarvoista, alempiin sosioekonomisiin väestöryhmiin kuuluvat perheet imettävät vähemmän.

Laktivismi edistää imetystä rohkeasti yhteiskunnassa sen suomin demokraattisin keinoin ja pyrkii politisoimaan imetyksen toteutumista, muuttamaan imetysasenteita ja poistamaan tabuja. Laktivistit perustavat toimintansa näyttöön perustuvaan tietoon ja tavoittelevat tasavertaisempaa kansallista imetysohjausta. Laktivistien tarkoituksena on vaikuttaa poliittiseen valtaan ja sen taustatekijöihin. Sosiaalisena liikkeenä laktivismi pyrkii sosiaaliseen muutokseen, lisäämään tietoisuutta imetysasioista ja vaatii julkiselta vallalta vastuullista toimintaa.

1 COMMENT
  • cialis ads

    cialis ads

    cialis ads

Comments are closed.