Terveys

Modernit opetus- ja oppimismenetelmät neuvolan perhevalmennuksessa

Tekstini on oppimistehtävä kurssilta Terveyspedagogiikan perusteet.

Modernit opetus- ja oppimismenetelmät ovat ohittamassa perinteisen opettajalähtöisen opetuksen myös terveysalalla. Käyttämällä moderneja menetelmiä voidaan haastaa oppijoita ja oppimistilanteita. Modernit oppimisvälineet ja -menetelmät ovat monille nykyajan oppijoille tuttuja. (Satterfield 2015) Tarkastelen esseessäni sitä, miten äitiysneuvolan perhevalmennuksen opetus- ja ohjaustilanteeseen voidaan digitaalisten apuvälineiden avulla lisätä oppimista ja vuorovaikutuksellisuutta. Olen itse työskennellyt äitiys- ja lastenneuvolassa ja kokenut perhevalmennuksen mielekkäänä ohjaustilanteena, mutta samalla kaivannut siihen uusia opetusmenetelmiä ja -välineitä.

Perhevalmennus on osa äitiysneuvolan toimintaa ja tukee perhettä raskaus- ja pikkulapsiaikaan valmentautumisessa näyttöön perustuvan tiedon keinoin. Perhevalmennus on ryhmämuotoista toimintaa, jossa käsitellään raskausaikaa, synnytystä, imetystä, lapsen hoitoa, kasvatusta ja vanhemmuutta. (THL 2021) Tavoitteena perhevalmennuksessa on perheiden ryhmäytyminen ja tutustuminen ja sitä kautta vertaistuen saaminen ja osallisuuden kokeminen. Perheet voivat verkossa itsenäisesti tutustua raskauden seurantaan, raskauden aiheuttamiin muutoksiin, synnytykseen ja siitä toipumiseen sekä imetykseen yliopistosairaaloiden yhteisesti rakentamassa Naistalossa (Terveyskylä 2021). Sivustolla on runsaasti tietoa, mutta se ei kuitenkaan korvaa perheen kohtaamista ja ryhmäytymistä, joten perheet kutsutaan neuvolan perhevalmennukseen raskausviikoilla 26-28 ja 32-34 sekä kaksi kuukautta vauvan syntymän jälkeen. Ensimmäisellä valmennuskerralla käsitellään vanhemmuutta, parisuhteen hoitamista ja imetystä, toisella kerralla synnytystä ja vauvanhoitoa ja kolmannella kerralla saadaan vertaistukea vauvaperheen elämään.

Tiedotuskanavana perhevalmennusryhmässä sovitaan Facebook, koska kaikilla osallistujilla on siellä tili, jolloin Facebookia tulee muutenkin käytettyä. Facebookin käyttö ei myöskään usein kaadu teknisiin ongelmiin. Yhteiselle Facebook-seinälle kootaan tiedotteita aikatauluista, mutta lisäksi sinne kootaan valmennuskerran jälkeisiä koonteja ja yhteenvetoja, jotka muodostavat ryhmän oman resurssipankin. Asioihin on helppo palata jälkeenpäin. Perhevalmennuksen ohjaajat ja ryhmän jäsenet voivat lähettää seinälle myös erilaista syventävää materiaalia, jolloin jokainen voi tuoda asiantuntijuutta ryhmään. Perheillä on valtavasti luovaa tietoutta, joka saadaan yhteiseen käyttöön. Facebook-tili edistää ryhmäytymistä ja osallisuutta samanlaisessa tilanteessa olevien perheiden välillä. (Satterfield 2015, Opetushallitus 2021)

Perhevalmennuskertojen alussa ohjaaja pitää alustuksen, jonka aikana osallistujat voivat kirjoittaa mietteitään ja kysymyksiään Padlet-seinälle. Padlet-seinälle kirjoitetaan nimettömänä, joten se mahdollistaa anonyymin keskustelun. Raskaus ja synnytys ovat aiheina hyvin intiimejä ja henkilökohtaisia, kasvokkain keskustelua ei ole aina helppo saada alkamaan. Anonymiteetin salliminen rikastaa mielipiteiden vaihtoa ja aroistakin asioista voi kysyä. Alustusta rikastetaan aiheeseen liittyvillä blogeilla, videoilla ja podcasteilla. Padlet-seinää hyödynnetään myös ryhmätöissä. Ryhmä lähettää tuotoksensa Padlet-seinälle, josta ne on helppo käydä läpi yhdessä. (Satterfield 2015)

Erilaisia verkkosivustoja ja sovelluksia on tarjolla lukuisia määriä terveysopetukseen, joten on tärkeää arvioida, sopivatko ne tarkoitukseensa. Sivustojen ja sovellusten luotettavuutta on tarkasteltava, koska terveyteen liittyvät asiat ovat henkilökohtaisia ja tietosuojan alaisia. Sivuston tai sovelluksen ikää, rahoitusta, kritiikkiä ja päivityksiä on arvioitava kriittisesti. Sivustosta tai sovelluksesta on oltava todellista hyötyä asiakkaille tai potilaille, teknologisia ratkaisuja ei niiden itsensä vuoksi kannata käyttää. Hoitotyöntekijöiden on saatava jatkuvaa täydennyskoulutusta teknologian käytöstä terveysopetuksessa ja asiakkaiden ohjauksesta niiden käyttöön. Asiakkaiden ja potilaiden itsenäisesti käytettävistä sovelluksista kannattaa keskustella vastaanotoilla, koska jotkut niistä voivat olla harhaanjohtavia tai tuottaa näyttöön perustumatonta tietoa ja hoitotyöntekijöiden on hyvä osata ohjata heitä luotettaville sivustoille. (Ferguson & Jackson 2017) Vanhemmat sukupolvet eivät ole niin tottuneita käyttämään teknologiaa terveysopetuksessa kuin nuoret, joten se vaatii heiltä enemmän opettelua. Anonyymi osallistuminen auttaa arkoja ja hiljaisia ihmisiä osallistumaan ja ryhmäytymään, mutta ryhmässä pitää aina varmistaa, että kaikilla on tarvittavat taidot ja välineet osallistua teknologisiin osuuksiin. (Satterfield 20215) Mielestäni muutamat modernit opetusmenetelmät sopivat mainiosti perhevalmennustoiminnan rikastamiseen ja auttavat perheitä kohtaamaan toisiaan, mutta pidän tärkeänä sitä, että aikaa jää myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen ilman teknologiaa.

LÄHDELUETTELO

Ferguson C & Jackson D. Selecting, appraising, recommending and using mobile applications (apps) in nursing. Journal of Clinical Nursing, 2017;26(21-22):3253-3255.

Satterfield H.M. Technology use in health education: a review and future implications. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 2015;3(2):87-96.

Opetushallitus. Sosiaalisen median oppimisympäristö. Saatavilla sähköisesti osoitteessa: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sosiaalisen-median-oppimisymparisto#5e952fc4 (Luettu 16.2.2021)

Terveyskylä. Naistalo. Raskaus ja synnytys. Saatavilla sähköisesti: https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys (Luettu 15.2.2021)

THL. Lapset, nuoret ja perheet. Perhevalmennus. Saatavilla sähköisesti osoitteessa: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/aitiysneuvola/perhevalmennus (Luettu 15.2.2021)